பாரிவேந்தர் பச்சமுத்துவின் மெகா மோசடி…முதல்வர் அவர்களிடம் புகார் மனு…

srm 001   Dr_T_R_Pachamuthu_kvedr2

???.???.??? ????? ?????????????? ?????? ??????????????, ????? ???? ???????????????? ????? ?????? ?????? ????????????????? ???????? 2.28?????? ??????? ???????????????????.. ???? ?????????? ???????? ??????, ??????? ????? ???? ????? 2.28 ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????.

 ????????????? ??????? ???????????? ?????? ????????? ???????. ??????? ?????? ??????????????? ??????????????????. ???? ????????? ??????????? ??100 ???? ??????????, ?????? ???? ????????????? ???????? ????? ??? 134/10 ???? 2.28 ?????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ???????, ?????? ??? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???? ??? ??????????? ????????????????..

 ????????? ????? ???.134/1?? ???? 2.28 ?????? ?????, ??.??????? ??????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????,14.5.75?? ?????????????, ????????? ???? ??????? ?????????? ???????????????. ????? ??????? ???????, 1986??(???? ???.499) ??????? 1995(???? ???.527) ?????? ?????????????????? ?????? ???????????. ???????? ????????? ?????????? ????????????? ???????? ??????? ????????. ??? ?????????13.5.95?? 2.28 ?????? ???????, ????????????????????? ??????????????????? ?????? ????????????. ??????? ???????, ???? ??????????? ???????? ??????? ???????? ???????????????.

MSM - CM MSM - CM2 MSM - CM5MSM - CM6

 ??????? ???????, ?????????? ???????????? ??????? ????, ???? ???????? ????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??????????, ????? 50,000 ???? ??? ??????????? ???????????, ?????????????????? 2004??(???? ???,12250/2004) ?????? ??????????.

 ?????????? ?????????????, ????? ?????????? ????????? ?????? ????????????. ????????????????????? ???????? ????????? ????????. 14.5.75?? ?????????????????? 2.28?????? ???????????? ????? ?????????? 17.6.75?? ???????????????. ??????? ????????? ?????????????? ????????????????? ??????? ???????. ??????? ??????? ?????????????????? ??????? ?????, ??? ??????????? ???????? ????????????????????, ????????? ??????????.

 ????????? ????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ????? ?????? 11.10.2004?? ???????? ?????? ???????????????.

tpm...madan   e7e4bb0806f8634d623aecbb5f5b789a

 ??? ????????? ?????????? ?????????? ??????, 2.28 ?????? ??????? ?????????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????????. 2006?? ????? ????????? ?????????, ????????????????????? ??????? ?????????? ?????? ???,????????????? ?.?.??? ????? ?????????? ???????? ????? ???????????. ??? ?????????, ????????????????????? ?????? ???????????? ?? ???? ?????????? ???????? ????????????? 2..28 ?????? ???????, ???? ?????????? ???????? ??????????? ????????????? ????????? ?????? ???????. ????? ????????? ????????? ??????? ?????? ??????????, ?????????????.

 2.28 ?????? ??????? ??????????, ?????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ???????????.

 ????? ?????????, ?????????????? ???? ??????????????, ???????? ????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ??????????????????, ??????????????? ??????????????????????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ??????????? ????????????????..

 ?????? ????????? ?????????, ????????????????????? ??????? ????????? ??????????? ?.?.???, ??????????? ??????????????, ????????????????????? ????????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ???????????, ?????????? ???????? ?????????????????? ?????? ?????? ???????. ???? ?????? 22.1.13 ????? ??????????? ???????. ?????? ???? ????????????? ????? ??????????????. ??? ???????? ???????? ?????? ??????????? ????????. ????????????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ????????? ????????????.

 TAMIL NADU HOUSING BOARD

MINUTES OF THE BOARD MEETING HELD ON 28.1.2008 AT 3.00 P.M. IN THE BOARD MEETING HALL, TAMIL NADU HOUSING BOARD, CHENNAI – 600 035.

MEMBERS PRESENT:

1. Dr. P.Rama Mohana Rao, I.A.S.,

Chairman and Managing Director,

Tamil Nadu Housing Board

Chennai – 600 035.

2. Thiru Praveen Kumar,I.A.S,

Special Secretary to Government,

Finance Department,

Chennai-9.

 

3. Thiru Ashok Dongre, I.A.S.,

Commissioner,

Town and Country Planning,

Chennai.600 002.

 

4. Thiru T.K.Ramachandran, I.A.S.,

Managing Director,

Tamil Nadu Slum Clearance Board.

Chennai-5

5. Thiru K.N.Krishnaswamy Rao,

Joint Secretary

Housing and Urban Development Dept.,

Chennai – 600 009.

IN ATTENDANCE

Thiru C.Kamaraj,

Secretary & Personnel Officer.

Tamil Nadu Housing Board.

As there was quorum, the meeting proceeded to transact the business. Dr. P.Rama Mohana Rao I.A.S., Chairman took the chair.

 

7.07 Tamil Nadu Housing Board – Personnel Technical Section – Cellular Concrete Plant – To confer the benefits of skilled grade pay to the Semi – skilled workers and Payment of Pension to CCP Staff – Hon’ble High Court allowed the W.P. – Tamil Nadu Housing Board filed appeal taking decision on the judgement of High Court – matter placed before the Board for taking a decision.

Board resolved to await the outcome of the appeal petition filed by the Board.

7.08 Tamil Nadu Housing Board – Personnel (Non Technical) – Leave on Private Affairs – Extending the benefits to the employees of TNHB with effect from 28.1.2008 – matter placed before the Board for taking a decision.

Not taken up for discussion.

8.01 Tamil Nadu Housing Board – Land Acquisition – Thiruvallur District – Ramapuram Village – S.No. 134/1 – extent 2.28 acres – land encroached by M/s. Valliammai Society – Selling the land to the Society – after collecting the cost as per market rate if both parties are agreeable as per Government Order – matter placed before the Board on 30.3.06 and deferred again on 26.6.07 vide Board’s Res. No. 6.02 – matter is again placed before the Board for taking a decision on the direction issued by the Government.

Deferred

8.02 Tamil Nadu Housing Board – Land Acquisition – Coimbatore Housing Unit –Special Staff – One post of Special Tahsildar and one post of Revenue Inspector (Assistant Grade) – Ratification for retention from

 ????????????????????? ??100 ???? ???????????? ??????? ????? ??????, ?????????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ????????????.  ????????? ????????? ??????????, ????????? ?????????? ????? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????…

  ?????????? ??????, ????? ??????? ???? ????? ???????????????. ??100 ???? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????? ????????????, ??????? ?????? ???? ?????????????? ??????????? ??????????…

                            ????????????????? 24.8.13 ???? 7???

 

 

Comments

comments