டூபாக்கூர் கலெக்டர் ஆஷிஷ்குமார் ஐ.ஏ.எஸ்….டூபாக்கூர் டைமஸ் ஆப் இந்தியா

 National-Green-Tribunal-bans-sand-mining-across-the-countryv.v minerals  14THASHISH_123558g

?????????????? ????? ?????????? ???? ?????????..

???????????? ?????? ????????????? ??????????? ?.?.??? ????? ?????? ?.?.??? ?????????? ??????? ??????, 5.8.13?? ???? ???????? ??????? ????????????? ?????? ????? ???????????? ????????????. ????? ???????? ???????????????? ?.?.??? 5.8.13 ???? ?????????? ???????????????. ?????????? ?????? ???????? ????? ???? ??????????, ???????????? ?????? ????????????? ??????????? ?.?.???????? ????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ???? ???????? ?????? ????????? ????? ??????? ????????????. ???? ?????? 6.8.13?? ???? ???? ??? ?????????? ????? ????????.

 ???? ????????????????????? ????????, ???? ????????????? ??????????????????? ???????????? ?????? ????????????? ??????????? ?.?.??? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ?????? ????????.  ??.?? ???????? ????????????????, ???????? ??????????? ?.?.?????????  ?????? ?????? ??????? ??????. ????????????, ??? ????? ??????????? 12 ???????? ???? ????????? ????????, ???? ??????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ?????????. ??? ????? ??????????? ?.?.???, ?????????????? ?????????  ????????? ??? ?????????????.

v.v minerals    06FEB_TCJPPNS5_circ_916029e

 ????? ???????????? ???????????? ????????????? ???????????????. ?????? ????????????????, ???????? ????????????????? ????? ????? ?????????.

 ???? ??????????, ?????(????????????) ?????????????????? ??????????? ????? ???????????? ????? ????????.

 ??????? 6.8.13?? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ????????? ??? ????????? ???????, ?????????????? ??????? ???? ????????, ???????? ???? ?????????, ??????????????? ?????? ?????? ??????????.

001   002  ambalavannan

 

  ????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? ??????? ???????, ???? ?????????? ???????????? ???? ????????? ?????? ????????????, ????? ?????? ????????????????? ????? ????????. ??? ???? ??????  ????????? ????????????? ??????????? ?.?.????? ????? ???????????? ?????????????? ????? ????? ????? ??????????.

 ????? ????? ??? ??????? ?????? ????????? ????? ??????????, ??.?? ???????? ???????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ???????????? ???????? ??????????? ?.?.??? ?????????????? ?????? ?????????..

 Tamil Nadu official shunted out for taking on sand mafia …The Times of India

 Kumar confirmed to TOI that he got the transfer orders on Tuesday evening, soon after the raids at VV Mineral owned by mineral exporter V Vaikundarajan ended at 6pm. “I have been served the transfer order. As an officer I am bound to accept the transfer and take up the new assignment,” Kumar said. He refused to link the transfer with his action, but the timing left no one in doubt.

Following complaints of illegal mining in Vaippar and Vembar villages of Vilathikulam taluk in Tuticorin, teams led by his junior, assistant collector G S Sameeran, and revenue officer Kathiresan conducted the searches through the day. Officials said they found large-scale violations. “The mining company had a lease to take up activities on four hectares near the beach, but they were found to have excavated sand from more than 20 hectares, all government land,” Kumar said.

Kumar took over as Tuticorin collector two years ago. He had lasted 45 days in his earlier assignment as the Kanyakumari district collector. This was the second major crackdown on sand miners in Tuticorin this year. About three months ago, district authorities raided mines of another company, Beach Minerals Company. The two companies have been mining for minerals including garnet, iluminite, rutile and monazite, which are primarily intended for export

 ????? ??? ??????? ????????? ?????????, ??????? ????? ???????????? ???????? ??????????? ?.?.??? ??????? ???????? ??????????? ?.?.??? ?????????? ???????? ?????? ??47.34 ??????????? ?????? ?????? ???????????? ????????, ???? ?????? ????????? ????? ??????????? ?.?.??? ???? ?????? ?????? ???? ??????????????? ?????? ??? ???? ????????????? ????? ?? ???? ?????????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ????…????????? ?????????? ???????? ?????????, ???????? ??????? ????? ????? ?????? ???????????????????..

 ?????? ????????? ???????? ????? ??? ??????? ??????? ?????????????, ?????? ??????? ???????? ??????????? ?.?.??????? ???????????? ?????????, ????? ???? ?????????? ??????? ????? ???????? ???? ???????????? ?.?.???  ????? ??? ??????? ????????? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????????????????.

collector    vaikundarajan

 ??????????? ?.?.??? ???????? ???????? ????? ????????.. ????????????? ????????????????? ??????? ????????..

 ????? ??? ??????? ????? ?????? ??????????, ????????????, ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ?????, ????????? ???????? ?????? ?????????? ????? ????? ??????????????????????????..

                               ????????????????? 7.8.13 ????11???

Comments

comments

About Anbu Admin

Check Also

தமிழக பட்ஜெட்

தமிழக பட்ஜெட் பற்றிய விபரங்களுக்கு. TNLA-Agri Budget part 1 tamil-Date-19.03.2022Download TNLA-Tamil Nadu Budget 2022-2023Tamil part-1-Date-18.03.2022Download Comments …

Leave a Reply

Your email address will not be published.